கலாம் தமிழ் பள்ளி

image4

 தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்